Všeobecné obchodní podmínky

pro prodej digitálních produktů

Všeobecné obchodní podmínky

Obsah VOP:

 • Úvodní ustanovení a definice pojmů
 • Objednávka a uzavření Kupní smlouvy
 • Cena produktů a způsob úhrady
 • Dodací podmínky
 • Odstoupení od Kupní smlouvy
 • Reklamace
 • Řešení spotřebitelských sporů
 • Zabezpečení a ochrana autorských práv, ochrana osobních údajů
 • Závěrečná ustanovení

Úvodní ustanovení a definice pojmů

1.    Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran (prodávajícího a objednatele / kupujícího) v souvislosti s nákupem předmětu koupě (produktů nebo služeb) prostřednictvím prostředků komunikace na dálku přes rozhraní webových stránek prodávajícího (www.petrastepankova.cz).

2.    Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se smluvní vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a také zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.).

3.    Veškeré informace, smluvní podmínky, obsah produktů a služeb jsou poskytovány v českém jazyce.

4.    Prodávajícím je fyzická osoba, Ing. Petra Štěpánková, Ph.D., se sídlem v Brně, Valašská 233/5, 625 00 Brno, Česká republika, IČ 11953748, evidovaná u Živnostenského úřadu města Brna.

Kontaktní telefon: +420 776 377 045

Kontaktní e-mail: petra@petrastepankova.cz

5. Objednatelem / kupujícím se rozumí osoba, která prostřednictvím webového rozhraní prodávajícího www.petrastepankova.cz kupuje jeho produkt nebo službu. Kupujícím může být pouze osoba starší 18 let. 

6. Spotřebitelem se rozumí fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

7. Uživatelem se rozumí fyzická osoba, které bude pro osobní potřebu zpřístupněn produkt nebo služba, přičemž tato osoba může být odlišná od kupujícího. Kupující je povinen zajistit skutečnost, že se uživatel seznámí nejen s obchodními podmínkami, ale i s podmínkami nakládání s kupovaným produktem / službou a jeho užíváním, včetně zdravotních upozornění a pokynů, a bude je v relevantním rozsahu dodržovat.
 

Zdravotní upozornění a vyloučení odpovědnosti
1.    Každý uživatel užívá předměty koupě na vlastní riziko.

2.    Prodávající neodpovídá za jakékoliv přímé nebo nepřímé majetkové či nemajetkové újmy vzniklé v souvislosti s užíváním produktů a služeb, včetně jeho užívání v rozporu s pravidly, pokyny či upozorněními obsaženými v těchto obchodních podmínkách, obsaženými ve videích, v PDF dokumentech, v obrázcích, v audio nahrávkách nebo uveřejněnými na webových stránkách www.petrastepankova.cz.

3.    Uzavřením kupní smlouvy objednatel / kupující přijímá, že jakékoliv použití informací z předmětu koupě a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze v rukou objednatele / kupujícího, resp. uživatele a poskytovatel za ně nenese žádnou odpovědnost.

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

1.    Na webovém rozhraní prodávajícího je uveden podrobný popis vlastností nabízených produktů (služeb) a ceny, včetně informace o tom, zda je cena s DPH (včetně sazby) či bez DPH. Nabídka prodeje zůstává v platnosti po dobu, kdy je zobrazována na webovém rozhraní.

2.    Objednatel / kupující objednává produkty (služby) přes webové rozhraní, tj. skrze automatický objednávkový systém, odesláním vyplněného objednávkového formuláře. Formulář obsahuje vždy informace o zákazníkovi, objednávaném produktu, zboží nebo službě, ceně včetně uvedení daní a poplatků, způsobu úhrady kupní ceny, údaje o požadovaném způsobu doručení a informace o nákladech spojených s dodáním produktu či poskytnuté služby. U online produktů náklady na dodání účtovány nejsou. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

3.    Objednatel /kupující je povinen objednávku před jejím odesláním zkontrolovat a případně opravit.

4.    Objednatel /kupující souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání smlouvy.

5.    Smluvní vztah mezi prodávajícím a zákazníkem vzniká odesláním objednávky (nikoliv až po potvrzení objednávky). Objednávku podá zákazník kliknutím na tlačítko „Odeslat “. Od tohoto momentu vznikají mezi ním a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami. Podáním objednávky zákazník stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Podmínkou platné elektronické objednávky je vyplnění všech předepsaných údajů a náležitostí uvedených v prodejním formuláři.

6.    Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. a prodávající nenese odpovědnost za nepravdivé, nesprávné či neúplné údaje.

7.    O obdržení objednávky bude kupující informován automatickým e-mailem zaslaným na elektronickou adresu kupujícího zadanou v objednávce. Informace o přijetí objednávky bude zaslána následným e-mailem. Do okamžiku, než je kupujícímu doručeno potvrzení o přijetí objednávky, je možné telefonicky nebo e-mailem (na adresu prodávajícího) objednávku zrušit. Doručením potvrzení o přijetí objednávky na elektronickou adresu kupujícího uvedenou v objednávce je Kupní smlouva uzavřena.

8.    Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Smlouva, resp. příslušný daňový doklad, bude uložen v elektronickém archivu prodávajícího a není přístupná třetím nezúčastněným stranám.

9.    Potvrzením objednávky prodávajícím vznikají kupujícímu a prodávajícímu vzájemná práva a povinnosti, tj. prodávající se zavazuje poskytnout objednateli / kupujícímu předmět koupě (produkt, službu) a objednatel / kupující se zavazuje uhradit kupní cenu. Povinnost prodávajícího poskytnout předmět koupě je podmíněna zaplacením kupní ceny předmětu koupě v souladu s těmito obchodními podmínkami. Okamžikem zaplacení kupní ceny je připsání příslušné částky na bankovní účet poskytovatele a v případě platby kartou okamžikem uhrazení kupní ceny prostřednictvím příslušné platební brány. Nevyužitím zpřístupněného digitálního obsahu nebo jeho části nevzniká objednateli právo na vrácení kupní ceny nebo její části.

10.    Kupní smlouva je uzavírána na dobu určitou, do doby splnění povinností prodávajícího a kupujícího ze smlouvy vyplývající.

Cena produktů a způsob úhrady

Cena produktů:

1.    Ve shrnutí objednávky a na webové adrese www.petrastepankova.cz najdete všechny aktuální ceny předmětu koupě a dalších služeb, včetně DPH a jakýchkoliv případných poplatků. Ceny produktů a dalších služeb mohou být poskytovatelem měněny s tím, že pro objednatele platí ceny tam uvedené v okamžiku provedení objednávky, a to po celou dobu zpřístupnění příslušného digitálního obsahu.

2.    Faktura: Ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy vystaví poskytovatel objednateli daňový doklad-fakturu, který slouží jako doklad o zakoupení předmětu koupě. 

Způsob úhrady:

Bankovním převodem na základě zaslané faktury s tam uvedeným číslem účtu a variabilním symbolem.

Prodávající přijímá platby v měně CZK.

Forma platby:

Platba je možná jednorázově.

Nebude-li kupní cena zaplacena v plné výši a včas, vzniká poskytovateli právo odstoupit od kupní smlouvy a závazek z kupní smlouvy zanikne bez dalšího odůvodnění. Platby do té doby obdržené není poskytovatel povinen vracet objednateli. 

Dodací podmínky produktů

1.    ZPŮSOB DODÁNÍ PRODUKTŮ. Při koupi digitálního produktu bude digitální obsah ve formátu .docx, pdf (e-book, průvodce a další), odkaz pro jejich stažení či spuštění (videa, webináře) nebo přístupové údaje do členské sekce (kurzy, semináře) dodán po zaplacení kupní ceny na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce.

2.    DODACÍ LHŮTA. Délka dodací lhůty závisí na zvoleném způsobu platby. Je-li platba prováděna běžným bankovním převodem, bude produkt dodán nejpozději do 3 pracovních dnů poté, kdy bude platba připsána na bankovní účet prodávajícího. Není-li uvedeno u kurzu jiné datum, se kterým jste dopředu seznámeni. 

3.    NÁKLADY NA DOPRAVU. S ohledem na charakter produktů nevznikají náklady na dopravu. 

Po dodání produktu je objednatel / kupující povinen co nejdříve zkontrolovat funkčnost a dostupnost obsahu, zjistí-li nedostatky nebo vady, kontaktuje neprodleně prodávajícího, aby mohl provést nápravu.

Odstoupení od kupní smlouvy

1.    Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (internetový obchod), má kupující za předpokladu, že je spotřebitelem dle § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo bez udání důvodů odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal.

2.    Kupující, který je spotřebitelem, bere na vědomí, že z důvodů uvedených v § 1837 občanského zákoníku nelze od kupní smlouvy odstoupit. Právo na odstoupení od smlouvy nelze mimo jiné uplatnit u smluv na dodání digitálního obsahu, nebyl-li dodán na hmotném nosiči, či u smluv o poskytování služeb, v obou případech za podmínky, že ke splnění došlo s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy. Kupující tímto výslovně uděluje souhlas s tím, aby mu byl digitální obsah dodán či služba poskytnuta před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.  

Reklamace

1.    V případě, že předmět koupě není ve shodě s kupní smlouvou, postupuje se v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

2.    Práva z vadného plnění je objednatel oprávněn uplatnit prostřednictvím kontaktů (e-mailu či adresy) uvedených v těchto obchodních podmínkách nebo na webové adrese www.petrastepankova.cz

Zabezpečení, ochrana autorských práv a ochrana osobních údajů

 • Uživatelský účet

1.    Zabezpečení: Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem.

2.    Objednatel je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany objednatele.

Digitální obsah (videokurz nebo e-book) vyžaduje k plné funkčnosti, aby měl objednatel /kupující k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující zejména otevřít a pracovat s textovými dokumenty ve formátu pdf, přehrávání video a audio souborů. 

Pro on-line přehrávání obsahu je nezbytné, aby měl kupující připojení k síti internet s dostatečnou rychlostí připojení. 

Prodávající neodpovídá za nedostupnost obsahu v případě nefunkčnosti či pomalé rychlosti internetového připojení kupujícího. Může se stát, že je obsah krátkodobě dočasně nedostupný v případě údržby dat nebo výpadků serveru. Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.

 • Ochrana autorských práv

1. Předmět koupě (digitální obsah) je produktem duševního vlastnictví, jehož autorem je prodávající vykonávající též majetková autorská práva k předmětu koupě.

2. Veškerý obsah webových stránek www.petrastepankova.cz i souvisejících účtů na sociálních sítích - to znamená texty, fotografie, videa, zvukové nahrávky, grafika, obrázky, ikony a další audiovizuální nebo zvukový obsah, jakož i jeho grafický design a zdrojové kódy, jsou vlastnictvím poskytovatele (autora). Je zakázáno jakékoliv jeho šíření nebo poskytování předmětu koupě třetím osobám bez souhlasu poskytovatele (autora). 

3. Digitální obsah slouží pouze pro osobní účely kupujícího a není určen pro komerční využití kupujícího. Porušení autorských práv je právně postižitelné.

 • Ochrana osobních údajů

1. Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

2.    Prodávající se zavazuje osobní údaje kupujícího neposkytnout jiným třetím subjektům než smluvnímu dopravci za účelem dodání zboží.

3.    Prodávající umožní nákup bez registrace, přičemž údaje neregistrovaných kupujících využije výhradně k plnění předmětu smlouvy, nikoliv k marketingovým či obchodním účelům.

4.    Prodávající je oprávněn zasílat kupujícímu vlastní obchodní sdělení, jen pokud si je kupující aktivně vyžádá, a to jen do doby, než kupující prodávajícímu sdělí, že zasílání chce ukončit.

5.    Toto sdělení kupující může učinit na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady.

Řešení spotřebitelských sporů

1.    Vzájemné spory mezi poskytovatelem a objednatelem řeší obecné soudy.

2.    Poskytovatel informuje objednatele, který je spotřebitelem, o možnosti řešení sporu mezi poskytovatelem a objednatelem mimosoudním způsobem. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce se sídlem v Praze 2, Štěpánská 567/15, PSČ 120 00, coi.cz. Spotřebitel má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy. [Každá strana si nese své náklady sama.]

3.    Dozor nad dodržováním povinností podle zákona  o ochraně spotřebitele vykonává Česká obchodní inspekce (coi.cz).

Závěrečná ustanovení

1.    Informace jsou sdělovány prostřednictvím webových stránek www.petrastepankova.cz, popřípadě dalšími informačními kanály.

2.    Poskytovatel (prodávající) je oprávněn tyto obchodní podmínky v přiměřeném rozsahu měnit, a to zejména z důvodů vyvolaných změnou právních předpisů. Každá nová verze obchodních podmínek bude uveřejněna přede dnem její účinnosti na webových stránkách poskytovatele. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

3.   Objednatel je oprávněn změny obchodních podmínek přede dnem nabytí účinnosti nových obchodních podmínek odmítnout doručením e-mailu nebo písemného oznámení prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v těchto obchodních podmínkách nebo uveřejněných na webových stránkách poskytovatele. Pro objednatele / kupujícího vždy platí text obchodních podmínek účinný v okamžiku odeslání objednávky.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1.1.2022.